جلسه اول

جلسه اول

 

مشاوره اولیه به صورت رایگان است

دراین مشاوره در مورد اهداف و موقعیت شخصی شما بحث و گفتگو می شود۰ شما می توانید با همکاری ما متوجه شوید که آیا دوره ما برای شما مناسب است یا خیر٬ یکی از کارشناسان مورد اعتماد ما این تحقیقات را برعهده میگیرد

این فرد در آینده کارشناس و پشتیبان شخصی شماست وایشان به شما در طول آموزش و بعد از آن در فاز اول راه اندازی کار کمک می کند

 

 

برای جزئیات بیشتر در این مورد با ما تماس حاصل فرمائید

 

kontakt@crescenda.ch, Tel. 061 271 62 62