دوره مقدماتی (Gründungskurs)

 

دوره مقدماتی به مدت نه روز طول می کشد۰ دراین نه روز به شما شش واحد آموزش داده میشود،این واحدها به آماده سازی شما در شروع کسب و کار کمک می کند۰در این دوره ابزارهای لازم برای شغل آزاد خود در سوئیس دریافت خواهید کرد۰حتی اگر شما نمی خواهید برای شروع یک شرکت تأسیس کنید این دوره به پیشرفت شما درحرفه و کارتان کمک میکند۰پس از پایان این دوره در جشن فارغ التحصیلی تدارک دیده شده از طرف موؤسسه در مورد ایده ها وکار خود بیانیه ای ارائه می دهید و مدرک دریافت می کنید۰  

واحدهای این دوره عبارتند از:

واحد ۱: مهارت ها و توانایی های شخصی

واحد ۲: محصولات و خدمات

واحد ۳: شرایط حقوقی و ریسکها

واحد ۴: بازاریابی و قرارداد

واحد ۵: امور مالی

واحد ۶: ارائه کار و شرایط تأسیس

پیش نیاز برای شرکت در این دوره به اتمام رساندن دوره تعیینی می باشد۰